08. Algemeen financieel beleid

Intro

8

Onze gemeentelijke financiële huishouding blijft de komende jaren sluitend. Via een combinatie van maatregelen hebben we ruimte vrijgemaakt voor realisatie van de plannen en ambities uit het bestuursakkoord ‘Samen Duurzaam Verder’. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van de zoekrichtingen genoemd in de Kaderbrief 2019 als van ruimte die ontstaat als gevolg van economische groei en de verruiming van de grondslagen van het gemeentefonds. De verruiming van het gemeentefonds levert niet alleen voordeel op maar gaat ook gepaard met nieuwe financiële verplichtingen en risico’s. De integratie-uitkering sociaal domein vervalt en gaat met ingang van 2019 gefaseerd onderdeel uitmaken van de algemene uitkering. De middelen voor Beschermd wonen, Voogdij 18+ en de uitvoering van de Participatiewet blijven voorlopig nog als zelfstandige geldstroom voortbestaan. Beleidsuitvoering binnen de rijksmiddelen blijft voor het sociaal domein onveranderd uitgangspunt van beleid. We zetten ons bestaande fiscale beleid voort. De tarieven van de onroerendezaakbelastingen worden in 2019 enkel aangepast aan de inflatie. Het gemeentelijke weerstandsvermogen wordt verder op peil gebracht en de financieringspositie is op orde.

Highlights

  • Ons doel is sluitende begrotingen in de bestuursperiode 2019-2022.
  • Onze gemeentelijke reservepositie is doorgelicht.
  • We hebben ruimte voor realisatie van de plannen en ambities in ‘Samen Duurzaam Verder’.
  • We hebben verruiming van het gemeentefonds en hogere accressen als gevolg van het regeerakkoord.
  • De toedeling van budgetten sociaal domein is door het kabinet aangepast; ons eigen financieel kader is ongewijzigd.

 

Verdeling van lasten en baten

Lasten €   11,5 miljoen

Baten € 201,8 miljoen

bg18 lasten en baten 08