• Home

01. Inleiding

programmabegroting gemeente assen 2019 voorblad pdfpdf Programmabegroting gemeente Assen 7MB

De begroting 2019 is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 Samen duurzaam verder (mei 2018) gaan we samen aan de slag in Assen, met oog voor elkaar en een overheid die de samenleving dient. Hierbij hebben we álle Assenaren, inwoners, instellingen en bedrijven op het oog. We willen dat alle Assenaren in onze samenleving zich gezien, geaccepteerd en waardevol voelen. Iedereen hoort erbij en doet ertoe.

Nieuwe inzichten en een nieuwe tijd vragen om andere keuzes en een nieuwe bestuursstijl. Dit bestuursakkoord kent een sterke ambitie om de dialoog te zoeken in de gemeenteraad, met maatschappelijke organisaties, ondernemers, andere overheden en inwoners van Assen. Dit vraagt nieuwe vormen van overleg, zichtbaarheid en tegelijk ook nieuwe daadkracht. Elk jaar vindt er een stadsdialoog plaats waarin de gemeenteraad en het college actief inwoners uitnodigen om te spreken over het beleid in de stad.

Samen gaan we aan de slag!

Dit jaar is er voor het eerst gewerkt met een kaderbrief: met de Kaderbrief 2019 is een eerste stap gezet om te komen tot de Programmabegroting 2019. De brief is een uitnodiging aan de raad tot debat over de kaders en denkrichtingen voor deze begroting. De Kaderbrief noemde de beleidsinzet en -uitvoering, de daarmee gemoeide financiële inzet en de mogelijke dekking. In de Kaderbrief werden nog geen financiële middelen toegewezen. Dat gebeurt bij de vaststelling van de programmabegroting begin november 2018. In de brief hebben we alleen de inzet en het financiële beeld daarbij geschetst, de mogelijke dekking en kijken we vooruit in de meerjarenprognose. Het bevat een financiële vertaling van de gezamenlijke ambities uit het Bestuursakkoord.

De grote opgaven voor de komende periode liggen in het verbinden van de verschillende beleidsdomeinen en zorgen voor een meerwaarde, ook om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk te besteden. Dit is vooral een opgave in het sociaal domein. In dit domein komen ook een sterke inzet op preventie en de regierol van de gemeente aan de orde. De kwaliteit van de zorg blijft belangrijk, maar de kosten en uitgaven moeten in balans worden gebracht. Duurzaamheid moet een thema worden in alle beleidsvelden, van leven, bouwen, wonen en werken tot verkeer en vervoer. Tot de grote opgaven behoren ook de energietransitie en de energiebesparing. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie, maar deze opgaven slagen alleen door een goed samenspel met inwoners, bedrijven en andere overheden.

De economische opgave is breed, van het scheppen van banen voor de toekomst tot de versnelde aanpak van de binnenstad. Het vraagt een stevig actieplan, gericht op nieuwe en bestaande ondernemers. Voldoende banen en een grotere diversiteit in werkgelegenheid zijn de uitdagingen voor de komende jaren. Voor acquisitie wordt geld vrijgemaakt.

De binnenstad is een speerpunt binnen de economische opgave. Een kloppend stadshart is van groot belang voor Assen, maar ook de andere stadsdelen moeten een aantrekkelijk woon- en leefklimaat houden. Mijn Buurt Assen heeft de afgelopen jaren bewezen een goed platform voor samenwerken en overleg te zijn.

De instrumenten van Mijn Buurt Assen lenen zich ervoor om verder in te zetten bij andere projecten en beleidsterreinen, onder andere in het sociaal domein.

Naamgeving beleidsthema’s aangepast

In het programma Aantrekkelijk Assen dekt de naam van het beleidsthema ‘Cultureel hart’ de lading niet. Daarom is deze naam veranderd in beleidsthema ‘Kunst en cultuur’. In het programma Werken in Assen is het beleidsthema Werkgelegenheid hernoemd naar Participatie en inkomen, omdat het thema meer omvat dan werkgelegenheid.

Leeswijzer

Deze begroting begint met Hoofdlijnen, waarin u een samenvatting aantreft van Samen duurzaam verder, bestuursakkoord 2018-2022. Vervolgens komen de Hoofdlijnen van het beleid en de financiële vooruitzichten aan bod.

In het onderdeel Beleidsbegroting kunt u in het Programmaplan de inhoud van de acht programma’s lezen: Wonen in Assen, Werken in Assen, Meedoen in Assen, Aantrekkelijk Assen, Samen werken aan Assen, Bedrijfsvoering, Vastgoed en grondbedrijf en tot slot Algemeen financieel beleid. Onder Beleidsbegroting treft u de zeven Paragrafen aan: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Vervolgens leest u in de Financiële begroting de samenvatting van de resultaten: het programmaplan, de lasten en baten per programma, de lasten en baten per programma en beleidsthema en de lasten en baten per taakveld. Hierna kunt u de toelichting op de financiële begroting lezen: de Hoofdlijnen financieel beleid,, de Kaders, richtlijnen ambities en bezuinigingen, de Analyse begrotingsresultaat 2019 en prognoses 2020-2022, de Incidentele lasten en baten 2019-2022, de Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2019-2022, de Geprognosticeerde balans, het Overzicht EMU-saldo 2018-2022, de Gemeentelijke reservepositie, de Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, het Gemeentefonds en tot slot het Overzicht investeringen. Na de Ondertekening volgen de Bijlagen: Productramingen 2019, Analyse beloop begroting en Overzicht subsidies tot en met € 50.000.

Regeling beleidsindicatoren gemeenten

Vanaf 2017 worden de effecten van beleid in de begroting en de programmaverantwoording toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren BBV. Zo kunnen onder andere raadsleden zich een beeld vormen over de beleidsresultaten van Assen en gemeenten onderling vergelijken.

De regeling beleidsindicatoren gemeenten is sinds de inwerkingtreding in 2017 al een paar keer aangepast en indicatoren die in de praktijk van weinig toegevoegde waarde bleken, zijn (of worden in 2018) geschrapt. De VNG en het ministerie van BZK zijn in gesprek over de frequentie waarmee de regeling wordt aangepast en over hoe indicatoren in de toekomst beter aan kunnen sluiten op de praktijk.

Per beleidsprogramma zijn de indicatoren in tabelvorm in de begroting opgenomen. De bron is waarstaatjegemeente.nl. Omdat de cijfers daar continu worden geactualiseerd is onder de tabel steeds de peildatum vermeld. Waar nodig en mogelijk zijn actuele ontwikkelingen toegelicht. Voor recentere cijfers dan nu in de begroting zijn opgenomen, is de website ook zelf te raadplegen.

In de volgende begrotingen willen wij de verplichte beleidsindicatoren zoveel mogelijk in meerjarenperspectief gaan weergeven.