02. Werken in Assen

Intro

2

In 2019 willen we meer mensen met arbeidsperspectief bemiddelen naar regulier werk. Voor mensen die niet in de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken, werken we met specifieke aanpakken en een verrijkte infrastructuur om hen te bemiddelen naar begeleid werk, vrijwilligerswerk of activering. Meetellen en zelfstandig zijn staan voorop. Voor mensen die niet zelfredzaam zijn is er een vangnet. We herijken de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet op de veranderende economie en het belang van Meedoen.

Vanuit de behoefte om te anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt en om zoveel mogelijk Assenaren toekomstgericht op te leiden stellen we een agenda op voor de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Daarnaast werken we intensief samen om het mbo- en hbo-onderwijs in Assen te behouden en vraaggericht door te ontwikkelen.

We gaan de Economische agenda uitvoeren die samen met onze partners is opgesteld. Deze vormt de strategische basis voor de economische structuurversterking en het behouden en creëren van werkgelegenheid in Assen. Niet alleen gericht op de stad, maar ook in verbinding met de regio. We spelen daarmee in op de maatschappelijke opgaven en transities die gaande zijn en innoveren door in te spelen op trends en ontwikkelingen. Een vitale binnenstad en een duidelijk economisch profiel bieden ruimte voor de verdere ontwikkeling van de lokale en regionale economie.

Highlights

  • We brengen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
  •  We herijken de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet op de veranderende economie en het belang van Meedoen.
  • We gaan de Economische agenda uitvoeren die samen met onze partners is opgesteld.
  • We werken samen met partners aan de (door)ontwikkeling van het mbo- en hbo-onderwijs, met name gericht op techniekonderwijs en het creëren van nieuwe vormen van onderwijs, zoals Innovatieve Werkplaatsen (IWP).
  • Innovatie en duurzaamheid fungeren als economische trekkers.
  • We investeren vraaggericht in acquisitie en ondernemerscontacten.
  • We streven naar duurzame inzetbaarheid door samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.

Verdeling van lasten en baten

Lasten €  52,6 miljoen

Baten €  39,7 miljoen

bg18 lasten en baten 02