01. Wonen in Assen

Intro

1

We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor. Deze wet betekent een grote en belangrijke transitie van de ruimtelijke ordening. We zorgen voor voldoende plancapaciteit voor woningbouw. Woningbouwprojecten zijn in uitvoering of worden voorbereid. We actualiseren het inzicht in de woonvraag met een nieuw woningmarktonderzoek. Ook optimaliseren we het proces rond bouwvergunningen.

We onderzoeken met onze samenwerkingspartners de doorontwikkeling van Mijn Buurt Assen. Er is een subsidieregeling gepubliceerd voor de regie op het beheer van de bossen en natuurterreinen en de programmering van het Duurzaamheidscentrum Assen. Er is voor de nu bekende plannen in de Oude Molenbuurt, Lariks en Assen Oost extra geld nodig. We maken een plan voor ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen. Wij blijven inzetten op betaalbaar begraven. We werken aan meer natuurlijk beheer. Bij mobiliteit staat de fiets op één; fietsroutes worden waar nodig verbeterd en bij voldoende middelen wordt de fietssnelweg gerealiseerd. We richten ons op instandhouding van goed binnenstedelijk openbaar vervoer. Er komt een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het Asser servicekostenmodel werken we verder uit. Als de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd kunnen we versneld aan de slag met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Highlights

  • We bereiden ons voor op de transitie die de Omgevingswet met zich meebrengt.
  • Ter voorbereiding van de actualisatie van de Woonvisie, voeren we een woningmarktonderzoek uit.
  • We stellen een stadsbouwmeester aan om de kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling te waarborgen.
  • De komende vier jaar betrekken wij onze inwoners nog beter bij veranderingen in onze stad.
  • We maken een plan voor ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen.
  • We continueren de samenwerking met Mijn Buurt Assen.
  • Bij honorering van een subsidieaanvraag kunnen we versneld aan de slag met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.
  • Bij mobiliteit staat de fiets op één.


Verdeling van lasten en baten

Lasten € 21,8 miljoen

Baten € 21,1 miljoen

bg18 lasten en baten 01