04. Aantrekkelijk Assen

Intro

4

De binnenstad van Assen biedt een breed scala aan winkels, horeca, de weekmarkt en er zijn regelmatig evenementen. Er ligt wel een opgave. We willen de binnenstad verder versterken. Het Drents museum, DNK, en voorzieningen zoals parkerende goede bereikbaarheid vormen een goede basis voor verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke binnenstad. In 2018 is Vaart in Assen (ViA) opgericht als nieuwe binnenstadsorganisatie. Op basis van een gezamenlijke werkagenda geven we samen met ViA verder invulling aan de opgaven zoals benoemd in de visie Binnenstad. We herijken het parkeerbeleid voor de binnenstad binnen de context van de visie Binnenstad.

We staan in Assen voor een bloeiend cultureel klimaat waarin cultuur bereikbaar is voor iedereen, in alle wijken en voor jong en oud. Voortbouwend op de bestaande basis gaan we cultuur nog meer verbinden met andere maatschappelijke terreinen. Verder gaan we onderzoeken hoe we op de meest efficiënte wijze ruimte kunnen bieden aan de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Met het nieuwe evenementenbeleid sluiten we aan bij de sterke punten van Assen, waarbij we evenementen tevens in toenemende mate willen inzetten om specifieke groepen mensen te activeren.

Wij willen dat Assen een veilige stad is en blijft. Het algemene beeld is dat de criminaliteit in de stad daalt, maar dat de overlast stijgt, in het bijzonder de overlast van bijzondere doelgroepen zoals mensen in psychische nood. We willen dat de stijgende trend van overlast daalt. Net als in 2018 regisseren wij daarom de geïntensiveerde aanpak van overlast in de stad. Wij zetten de aanpak van ondermijnende criminaliteit centraal.

Highlights

  • Samen met Vaart in Assen is een gezamenlijk werkplan opgesteld op basis van de visie Binnenstad en het investeringsprogramma Binnenstad. De uitvoering van het Masterplan Koopmansplein is in gang gezet en op straatniveau wordt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan de reductie van de leegstand, aanpak openbare ruimte en andere gezamenlijke projecten.
  • Voortbouwend op de bestaande basis gaan we cultuur nog meer verbinden met andere maatschappelijke terreinen.
  • Met het evenementenbeleid sluiten we aan bij de sterke punten van Assen, want evenementen dragen bij aan het imago van de stad.
  • We zetten de aanpak van ondermijnende criminaliteit centraal en werken gezamenlijk aan de aanpak van overlast.

Verdeling van lasten en baten

Lasten €  15,5 miljoen

Baten €      3,5 miljoen

bg18 lasten en baten 04