4. Lasten en baten per taakveld

4 taakveld1

4 taakveld2

4 taakveld3

4 taakveld4

 

4 taakveld5

1. Wonen in Assen

Woningbouw/woonplan

5.4 Musea

8.1 Ruimtelijke ordening

8.3 Wonen en bouwen

Openbare ruimte

0.2 Burgerzaken

0.64 Belastingen overig

0.8 Overige baten en lasten

2.1 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

7.2 Riolering

7.5 Begraafplaatsen en crematioria

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer

Duurzaamheid

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

 

2. Werken in Assen

Participatie en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Economische ontwikkeling en innovatie

3.1 Economische ontwikkeling

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

FlorijnAs

2.1 Verkeer en vervoer

 

3. Meedoen in Assen

Jeugdzorg

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk

6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.1 Volksgezondheid

Mijn Buurt Assen

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Meedoenbeleid

6.3 Inkomensregelingen

Sport

5.1 Sportbeleid en activering

Schuldhulpverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 

4. Aantrekkelijk Assen

Aantrekkelijke binnenstad

8.3 Wonen en bouwen

Kunst en cultuur

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

5.6 Media

Evenementen

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

Parkeren

0.63 Parkeerbelasting

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.2 Parkeren

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

 

5. Samen werken aan Assen

Bestuur

0.1 Bestuur

0.4 Overhead, ondersteuning organisatie

Regionale samenwerking

0.1 Bestuur

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

0.61 OZB woningen

 

6. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering - directe kosten

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.61 OZB woningen

0.8 Overige baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematioria

8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

8.3 Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering - overhead

0.4 Overhead, ondersteuning organisatie

 

7. Vastgoed en Grondbedrijf

Vastgoed

0.8 Overige baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

4.2 Onderwijshuisvesting

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

5.4 Musea

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.3 Afval

7.5 Begraafplaatsen en crematioria

8.1 Ruimtelijke ordening

Vastgoed - overhead

0.4 Overhead, ondersteuning organisatie

Grondbedrijf

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

 

8. Algemeen financieel beleid

Onvoorzien/incidenteel

0.8 Overige baten en lasten

Belastingheffing

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet woningen

0.64 Belastingen overig

3.4 Economische promotie

Financiering/Belegging

0.5 Treasury

Gemeentefonds

0.7 Alg. uitkering en ov. uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

Heffing vennootschapsbelasting

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Overige algemene middelen

0.8 Overige baten en lasten

Reserves en voorzieningen

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Resultaat rente omslag

0.8 Overige baten en lasten

Saldo

0.11 Resultaat v.d. rekening van baten en lasten