• Home

03. College van burgemeester en wethouders

Out

Burgemeester Marco Out

Bestuurlijke coördinatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Veiligheidsregio, Politie, Wettelijke taken/burgerzaken, Ambassadeursfunctie, Dagelijks bestuur SNN, Communicatie, Internationale contacten, Handhaving (coördinerend).

Vlieg

Wethouder Harmke Vlieg – Kempe

Sociaal domein (jeugd, Wmo, zorg en welzijn, armoede, maatschappelijke opvang, verslavingszorg), Schuldhulpverlening/ GKB, Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk), Gezondheid, preventie, Verkeer en vervoer, P&O (interne aangelegenheden), Contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie.

Smith

Wethouder Gea Smith

Duurzaamheid en energietransitie, inclusief gaswinning, Milieu (vergunning en handhaving), inclusief afvalverwerking, Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie, Participatiebeleid (inclusief minimabeleid, WSW/ Alescon), Cultuur en DNK, Antidiscriminatie & minderheden (inclusief VN-verdrag en sociale inclusie), Wonen.

Booij

Wethouder Janna Booij

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Monumentenzorg, Groen, grijs en openbare werken, inclusief stadsonderhoud, Recreatie en toerisme, Sport, Gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen, Publieke dienstverlening, inclusief ict / digitale overheid en privacy (AVG).

Leemrijse

Wethouder Roald Leemrijse

Financiën, Economische zaken, Binnenstad, Werkgelegenheid, inclusief transitie opgave NAM, TRZ, Grondbedrijf en vastgoed, Evenementen en markten, Promotie en citymarketing, Hanzehogeschool.

Dijkstra

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra

Gemeentesecretaris, eerste strategisch adviseur college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur gemeentelijke organisatie.