• Home

04. Hoofdlijnen beleid en financiële vooruitzichten

Hoofdlijnen beleid

Wonen in Assen

We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor. Deze wet betekent een grote en belangrijke transitie van de ruimtelijke ordening. We zorgen voor voldoende plancapaciteit voor woningbouw. Woningbouw-projecten zijn in uitvoering of worden voorbereid. We actualiseren het inzicht in de woonvraag met een nieuw woningmarktonderzoek. Ook optimaliseren we het proces rond bouwvergunningen.

We onderzoeken met onze samenwerkingspartners de doorontwikkeling van Mijn Buurt Assen. Er is een subsidieregeling gepubliceerd voor de regie op het beheer van de bossen en natuurterreinen en de programmering van het Duurzaamheidscentrum Assen. Er is voor de nu bekende plannen in de Oude Molenbuurt, Lariks en Assen Oost extra geld nodig. We maken een plan voor ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen. Wij blijven inzetten op betaalbaar begraven. We werken aan meer natuurlijk beheer. Bij mobiliteit staat de fiets op één; fietsroutes worden waar nodig verbeterd en bij voldoende middelen wordt de fietssnelweg gerealiseerd. We richten ons op instandhouding van goed binnenstedelijk openbaar vervoer. Er komt een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het Asser servicekostenmodel werken we verder uit. Als de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd kunnen we versneld aan de slag met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Werken in Assen

In 2019 willen we meer mensen met arbeidsperspectief bemiddelen naar regulier werk. Voor mensen die niet in de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken, werken we met specifieke aanpakken en een verrijkte infrastructuur om hen te bemiddelen naar begeleid werk, vrijwilligerswerk of activering. Meetellen en zelfstandig zijn staan voorop. Voor mensen die niet zelfredzaam zijn is er een vangnet. We herijken de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet op de veranderende economie en het belang van Meedoen.

Vanuit de behoefte om te anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt en om zoveel mogelijk Assenaren toekomstgericht op te leiden stellen we een agenda op voor de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Daarnaast werken we intensief samen om het mbo- en hbo-onderwijs in Assen te behouden en vraaggericht door te ontwikkelen.

We gaan de economische agenda uitvoeren die samen met onze partners is opgesteld. Deze vormt de strategische basis voor de economische structuurversterking en het behouden en creëren van werkgelegenheid in Assen. Niet alleen gericht op de stad, maar ook in verbinding met de regio. We spelen daarmee in op de maatschappelijke opgaven en transities die gaande zijn en innoveren door in te spelen op trends en ontwikkelingen. Een vitale binnenstad en een duidelijk economisch profiel bieden ruimte voor de verdere ontwikkeling van de lokale en regionale economie.

Meedoen in Assen

We investeren in 2019 in de ontwikkeling van problematiseren naar normaliseren Hulp en ondersteuning bieden wij waar het echt nodig is door snel, toegankelijk en vraaggericht te werken. Hiervoor zetten wij de uitvoering integraal op. Kwaliteit en continuïteit van zorg zijn belangrijk, maar de kosten en uitgaven moeten in balans worden gebracht. Hiervoor sturen wij sterker op aanbieders en het maatschappelijke veld door meer focus op preventie en lichte ondersteuning te leggen en minder op dure specialistische hulp en ondersteuning. Waar mogelijk investeren we in collectieve voorzieningen om de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen.

2019 staat ook in het teken van de voorbereiding een nieuwe aanbesteding van zowel welzijn, Wmo en Jeugdhulp voor de jaren 2020-2023. De evaluatie van de inkoop jeugd en Wmo in het samenwerkingsverband Noord-Midden Drenthe is eind 2018 geëvalueerd. Voor Vaart Welzijn is in het najaar van 2018 een mid-term review uitgevoerd. Beide evaluaties leveren input voor de nieuwe aanbestedingsronde, evenals de Cliëntervaringsonderzoeken. Met de grote zorgaanbieders Jeugd wordt begin 2019 een transformatieakkoord gesloten, wat mede de uitgangspunten voor de inkoop bepaalt. Een brede marktconsultatie met zorg en onderwijs maakt deel uit van het proces.

Maatschappelijke resultaten zijn meer en meer de resultante van de samenwerking met sociale partners. De rol van de gemeente is om een goed samenspel te faciliteren tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en hun betrokken maatschappelijke organisaties. Hiermee willen wij de verschillende decentralisaties in samenhang verbinden aan andere beleidsdomeinen zoals het beleid in de wijken, sport, onderwijs en welzijn. Wij starten hiervoor een preventiefonds, waar sociale partners en inwoners gebruik van kunnen maken. Daarnaast sluiten wij in samenwerking met verschillende Drentse gemeenten en sociale partners een aantal transformatieakkoorden. De transformatie wordt gesteund door projecten met financiering via experimenteerruimte.

Aantrekkelijk Assen

Er ligt een opgave. We willen de binnenstad verder versterken. Voorzieningen zoals het Drents museum, DNK, parkeerfaciliteiten en goede bereikbaarheid vormen een goede basis voor verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke binnenstad. In 2018 is Vaart in Assen (ViA) opgericht als nieuwe binnenstadsorganisatie. Op basis van een gezamenlijke werkagenda geven we samen met ViA verder invulling aan de opgaven zoals benoemd in de visie Binnenstad. We herijken het parkeerbeleid voor de binnenstad binnen de context van de visie Binnenstad.

We staan in Assen voor een bloeiend cultureel klimaat waarin cultuur bereikbaar is voor iedereen, in alle wijken en voor jong en oud. Voortbouwend op de bestaande basis gaan we cultuur nog meer verbinden met andere maatschappelijke terreinen. Verder gaan we onderzoeken hoe we op de meest efficiënte wijze ruimte kunnen bieden aan de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Met het nieuwe evenementenbeleid sluiten we aan bij de sterke punten van Assen, waarbij we evenementen tevens in toenemende mate willen inzetten om specifieke groepen mensen te activeren.

Wij willen dat Assen een veilige stad is en blijft. Het algemene beeld is dat de criminaliteit in de stad daalt, maar dat de overlast stijgt, in het bijzonder de overlast van bijzondere doelgroepen zoals mensen in psychische nood. We willen dat de stijgende trend van overlast daalt. Net als in 2018 regisseren wij daarom de geïntensiveerde aanpak van overlast in de stad. Wij zetten de aanpak van ondermijnende criminaliteit centraal.

Samen werken aan Assen

Ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van beleid en strategische keuzes is het aangaan van de dialoog tussen raad, college en inwoners. We beogen een cultuur waarbij bestuurlijke dilemma’s optimaal kunnen worden besproken met de raad en betrekken raadsleden in een vroegtijdig stadium bij het maken van beleid. Het programma Organisatieontwikkeling geeft invulling aan het verhaal van Assen en de daaruit voortvloeiende hoofdlijnen.

We werken actief samen binnen de G40 en de VNG.

We blijven inzetten op een toekomstgerichte dienstverlening die aansluit bij de behoeftes en wensen van inwoners en ondernemers. Waar mogelijk vereenvoudigen we regels of passen we regels aan. In het programma Digitale dienstverlening werken we aan een integraal proces- en klantbeeld en de opbouw van een digitaal archief.

Bedrijfsvoering

Om een communicatieve en open bestuurscultuur te ontwikkelen investeren we de komende jaren extra in de ambtelijke dienst. Er komt een programma Organisatieontwikkeling om te voldoen aan het gevraagde aan de ambtelijke organisatie in ‘Het verhaal van Assen’. De hoofdthema’s hierin zijn: een heldere communicatie via alle kanalen, digitale en technische mogelijkheden (met ondersteuning van nieuwe manier van werken) en mensenwerk (waarbij we onder andere investeren in nieuwe competenties en vaardigheden). Samen met de ambtelijke organisatie gaan we inventariseren waar extra capaciteit en expertise nodig zijn.

Bij het vervangen van voertuigen onderzoeken we telkens de mogelijkheden van verduurzaming. We pionieren met elektrische en waterstof aangedreven voertuigen, die momenteel zo’n twintig tot dertig procent duurder zijn dan de conventionele. Wanneer de begroting niet passend is, leggen we voorstellen bij de raad neer.

Ons vergunningenproces is bijna volledig gedigitaliseerd. De digitalisering van het bouwarchief zal voor de dienstverlening een verbetering kunnen betekenen.

We gaan extra investeren in ict. Dit doen we om de ict veilig en stabiel te houden. Daarmee kunnen we een betrouwbare dienstverlening blijven leveren. Extra investeren in ict is ook nodig om te kunnen inspelen op ‘Het verhaal van Assen’en de nieuwe bestuurscultuur.

In 2019 gaan we extra investeren in kennismaking tussen medewerkers van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. We onderzoeken of samenwerking loont en welke vorm (projectmatig, samenvoeging of netwerkconstructie) daarbij past.

Vastgoed en grondbedrijf

Het gemeentelijk vastgoed- en grondbedrijf dient ter ondersteuning van het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de andere begrotingsprogramma’s.

Er vindt continu een afweging plaats tussen de vraag vanuit maatschappelijke partijen en het beschikbare gemeentelijke vastgoed. Ook worden er stappen gezet voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille door het opstellen van een masterplan Verduurzamen en het voorbereiden en vanaf 2019 in uitvoering brengen van zes pilotprojecten.

De begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf is aangepast op basis van het bestuursakkoord 2018, met aandacht voor Kloosterveen, Havenkwartier, Veemarktterrein, Toeristisch Recreatieve Zone en onze bedrijventerreinen zoals Messchenveld en Assen-Zuid.

Algemeen financieel beleid

Onze gemeentelijke financiële huishouding blijft de komende jaren sluitend. Via een combinatie van maatregelen hebben we ruimte vrijgemaakt voor realisatie van de plannen en ambities uit het bestuursakkoord ‘Samen Duurzaam Verder’. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van de zoekrichtingen genoemd in de Kaderbrief 2019 als van ruimte die ontstaat als gevolg van economische groei en de verruiming van de grondslagen van het gemeentefonds. De verruiming van het gemeentefonds levert niet alleen voordeel op maar gaat ook gepaard met nieuwe financiële verplichtingen en risico’s. De integratie-uitkering sociaal domein vervalt en gaat met ingang van 2019 gefaseerd onderdeel uitmaken van de algemene uitkering. De middelen voor Beschermd wonen, Voogdij 18+ en de uitvoering van de Participatiewet blijven voorlopig nog als zelfstandige geldstroom voortbestaan. Beleidsuitvoering binnen de rijksmiddelen blijft voor het sociaal domein onveranderd uitgangspunt van beleid. We zetten ons bestaande fiscale beleid voort. De tarieven van de onroerendezaakbelastingen worden in 2019 enkel aangepast aan de inflatie. Het gemeentelijke weerstandsvermogen wordt verder op peil gebracht en de financieringspositie is op orde.