• Home

02. Samen duurzaam verder, bestuursakkoord 2018 - 2022

pdfpdf Bestuursakkoord  gemeente Assen 2018-2022 Samen duurzaam verder468 KB

Samen aan de slag in Assen, met oog voor elkaar en een overheid die de samenleving dient. Dat is de kern van het Bestuursakkoord 2018-2022 voor Assen. Een akkoord dat is bereikt door politiek actieve Assenaren en is aangescherpt door Assenaren die hebben meegedacht en suggesties hebben aangedragen.

Sociaal Assen

We willen dat iedereen in Assen zich geaccepteerd voelt zoals hij of zij is. Alle Assenaren, niemand uitgezonderd, voelen zich gezien en onderdeel van de samenleving. Iedereen, van jong tot oud draagt bij aan de samenleving door te werken, door onderwijs te volgen, door vrijwilligerswerk en door op andere manieren naar elkaar om te zien. Zo ontwikkelt de samenleving zich als een samenleving in plaats van een verzameling van ‘ikken’.

De opgave

De overheid zorgt dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en maakt mogelijk dat jong en oud elkaar ontmoeten. In de wijken, tijdens het sporten, bij culturele activiteiten of bij evenementen. Ook het ruimtelijk beleid moet ontmoeting mogelijk maken, bijvoorbeeld door speel- en ontmoetingsplekken te creëren. Het gezin legt de basis voor kinderen en jongeren om mee te kunnen doen in de samenleving. Ouders zijn daarvoor als eerste verantwoordelijk. Maar opvoeden is niet alleen een taak van ouders, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van alle volwassenen in het leven van kinderen. Ook het onderwijs heeft daarin een belangrijke maatschappelijke opdracht.

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Uitvoeren van deze wetten zien we niet langer als doel op zich, maar het middel om ondersteunend te zijn aan de samenleving. Dat helpt om de verschillende decentralisaties in samenhang te zien en te verbinden aan andere beleidsdomeinen zoals het beleid in de wijken, sport, cultuur en meedoen, onderwijs en welzijn.

Kwaliteit en continuïteit van zorg is belangrijk, maar de kosten en uitgaven moeten in balans worden gebracht. De uitgaven nemen toe, onder meer door een hoger beroep op zorg. Er wordt steeds sneller een beroep gedaan op zorg. De norm lijkt steeds meer te worden: wanneer er een probleem is, dan moet de overheid zorgen voor een professionele oplossing. Het perspectief van de eigen verantwoordelijkheid voor het zelf oplossen van problemen, een beroep doen op de eigen omgeving en het verdragen van tegenslag raakt steeds verder uit het oog.

We willen aan deze opgave werken door een sterkere inzet van preventie in alle beleidsvelden, door transformatie en door het aanjagen en regie nemen op de verandering van het zorgaanbod. We willen meer sturing op de aanbieders van jeugdhulp en aanbod vanuit de Wmo en inzetten op vormen van nabije ondersteuning. Tenslotte willen we de bureaucratie verminderen.

 

Ondernemen en werken in Assen

De opgave

We zien Assen graag als een levendige, ondernemende stad met voldoende banen. Deze economische opgave is breed en daarin staat het versterken van de binnenstad voor ons met stip op de eerste plaats. De binnenstad heeft veel potentie, met horeca, winkels, weekmarkt, museum en DNK, maar we hebben nu te veel leegstand.

Voldoende werkgelegenheid is een opgave. We willen sterk inzetten op het scheppen van banen voor de toekomst en de kans op deze banen voor Assenaren. Er zijn kansen, maar ook bedreigingen. Kansrijk is de toeristische sector voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en de ontwikkeling van het gebied nabij het TT Circuit (de Toeristisch recreatieve zone/TRZ).

Assen heeft grote werkgevers binnen de gemeentegrenzen, zoals de zorginstellingen en de NAM. Dat maakt onze werkgelegenheid kwetsbaar. Dit blijkt nu de gaswinning wordt afgebouwd en de hoogwaardige werkgelegenheid van de NAM dreigt te verdwijnen. Het ‘opvangen’ van het dreigende verlies van werkgelegenheid bij de NAM is een grote opgave.

Assen heeft nog veel ruimte op de bedrijventerreinen voor nieuwe, ondernemende initiatieven. Daar liggen mogelijkheden voor nieuwe werkgelegenheid en grotere verscheidenheid in bedrijven en werk. De energietransitie creëert ook werk. Banen die we graag ingevuld zien door Assenaren.

 

Leven in Assen

Assen is een relatief welvarende stad, met leefbare, groene en veilige wijken waar Assenaren prettig wonen. Toch zijn er gebieden waar de leefbaarheid extra aandacht vraagt. De leefbaarheid wordt beïnvloed door onder andere de kwaliteit van woningen en de woonomgeving, het gevoel van veiligheid, de aanwezigheid van groen, het niveau van voorzieningen zoals winkelcentra en sportmogelijkheden, en de sociale binding in de buurt.

De opgave

In alle projecten benutten we kansen door met een integrale aanpak de beleidsdoelstellingen met elkaar te verbinden. Mijn Buurt Assen zien we als een belangrijke samenwerking tussen de gemeente, Actium en Vaart Welzijn ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken. We investeren in een groene en vitale stad en werken aan schone, hele en veilige wijken. Dat betekent een professioneel beheer van de openbare ruimte in de wijken en de binnenstad. Assen is een groene stad, waarbij we onze monumentale bomen en groenstroken, bos- en natuurterreinen koesteren. En we pakken overlast en criminaliteit in de wijken stevig aan.

We zoeken actief samenwerking met onze inwoners. We doen een beroep op de sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen buurt. Inwoners en collectieven krijgen de ruimte om zelf actief bij te dragen aan een leefbare buurt en wijk.

 

Levendig Assen

De opgave

We staan voor een bloeiend cultureel en sportief klimaat. Niet alleen in cultuur en sport die Assen op de kaart zet, maar cultuur en sport voor iedereen, in de wijken en voor jong en oud.

Kinderen doen van jongs af aan mee. We willen dat ze kunnen kiezen of ze meedoen aan educatieve, sportieve en culturele activiteiten. Het betekent dat we deze activiteiten dichter bij de samenleving brengen. Zo gaan we kunst en cultuur verbinden met andere maatschappelijke terreinen, met onderwijs, ruimtelijke ordening en het sociaal domein.

We starten een grondige heroriëntatie op het beleidsveld kunst en cultuur. We betrekken daarbij niet alleen de panden, maar ook de voorzieningen en de subsidies. We stoppen het geld liever in activiteiten dan in stenen. De middelen voor activiteiten zoeken we binnen het beleidsveld zelf.

We zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar in samenwerking goed voor.

Evenementen, groot en klein, brengen reuring in de stad. Bij de grote, professioneel georganiseerde evenementen willen we kritisch kijken naar de investering door de gemeente. Bij subsidieverlening aan kleinere partijen kijken we of een tegenprestatie met een maatschappelijke functie kan worden gevraagd.

We willen stimuleren dat onze inwoners gezond zijn en blijven. Sportbeoefening heeft daarin een grote rol. Daarom faciliteren we de sportdialoog tussen verenigingen.

 

Duurzaam Assen

Assen moet tijdig verduurzamen. Assen wil in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2020 14% duurzame energie opwekken. De omschakeling van fossiele energie naar duurzame vormen van energie betekent een grote verandering op zeer korte termijn. Daarnaast moeten we minder energie gaan gebruiken. Samen met inwoners en alle partijen die economisch en maatschappelijk actief zijn in Assen, moeten we deze opgave gestalte geven. De gemeente speelt daarbij in op kansen, stimuleert, adviseert en verbindt.

De opgave

We moeten omschakelen naar een toenemend gebruik van duurzame energie en een besparing op energie. We willen draagvlak krijgen voor het realiseren van grootschalige duurzame energie door windmolens en zonneparken. We hanteren bij zonneparken daarvoor het 3 x lokaal-principe: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal een economisch en financieel voordeel.

We geven er uitvoering aan door uitvoeringsprogramma’s voortvloeiend uit de Visie Energietransitie 2016- 2020. Momenteel loopt het Uitvoeringsprogramma 2017-2018.

 

Wonen in Assen

Assen moet een plek zijn waar het fijn is om te wonen. Met voldoende betaalbare woningen voor alle leeftijden en beurzen. In aantrekkelijke, goed onderhouden wijken en in een levendige, groene binnenstad.

De opgave

Het behoud van de kwaliteit van de bestaande stad is de basisopgave, volgens de Woonvisie 2016. Borgen en waar mogelijk verbeteren van die kwaliteit voor de toekomst is onze ambitie.

Met alleen voldoende betaalbare woningen zijn we er niet. Door de veranderende maatschappij is een veelvoud aan verschillende woningen nodig. Goede, betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, maar ook woningen voor alleenstaanden, woningen geschikt voor bewoning door mensen met een beperking, woningen voor mensen die uitstromen uit een omgeving voor beschermd wonen, woningen waar mantelzorg kan worden gegeven, zoals bijvoorbeeld ‘kangoeroewoningen’ en woningen waar zzp’ers hun bedrijf kunnen uitoefenen.

De grootste opgave voor de komende jaren is de binnenstad. We willen ook in de binnenstad een goed en leefbaar woonklimaat scheppen, met veel groen. Met de nadruk op het wonen in de binnenstad wordt het wonen in het Havenkwartier niet onmogelijk gemaakt, maar de ontwikkeling van de woonfunctie van dit gebied krijgt geen prioriteit.

Wonen, woningen en duurzaamheid gaan hand in hand, zeker met het oog op de komende energietransitie. In Assen wordt circulair bouwen, klimaatneutraal bouwen en energiezuinig en gasvrij bouwen de nieuwe norm. Maximaal duurzaam bouwen is het doel, waarbij energieopwekking door middel van zonnepanelen op daken, naar de maximale maat, een belangrijke voorwaarde wordt bij nieuwbouw én ver(nieuw)bouw.

 

Onderweg in Assen

Mobiliteit is niet meer een opzichzelfstaand thema, maar zal meer en meer een middel worden om ontwikkelingen op het terrein van economie, duurzaamheid en gezondheid te faciliteren. Het verkeers- en vervoerssysteem moet zo worden ingericht dat het maximaal bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven van en in de stad.

De opgave

We gaan door met de lijn uitgezet in de Mobiliteitsvisie, waarin de fiets een prominente rol speelt. Automobiliteit neemt toe, maar de wijze waarop we ons vervoeren verandert snel. Nu de FlorijnAs bijna voltooid is en de bereikbaarheid voor de auto op orde is, gaan we inzetten op de overige vormen van mobiliteit en bereikbaarheid.

De aandacht voor de fiets wordt een specifiek beleidsveld om verplaatsingen binnen de stad te verduurzamen en te faciliteren. We zien daarbij ook kansen voor de recreatieve sector. Daarnaast zetten we in op het stedelijk openbaar vervoer door de Cityline. 

 

Besturen in Assen

Assen is een mooie stad en een goede stad om in te wonen. Tegelijk verandert er veel in de samenleving en liggen er grote opgaven. Digitalisering, nieuwe samenwerkingsvormen, netwerken en snelheid zijn typeringen voor deze tijd. Al deze veranderingen vragen een heroverweging van de politiek. Voelen Assenaren zich vertegenwoordigd? Is ‘politiek’ niet teveel een eigen werkelijkheid geworden in plaats van dienend aan de samenleving?

De opgave

De komende vier jaren willen we een politieke beweging in Assen op gang brengen waarin de dialoog centraal staat. Een dialoog die bijdraagt aan het maken van keuzes en het kiezen van richting. De raadsleden kunnen deze dialoog voeren omdat ze de inwoners kennen, weten wat er leeft en kennis opbouwen van thema’s die belangrijk zijn voor Assenaren. Omdat ze leven in dezelfde samenleving, in dezelfde netwerken en dezelfde buurten als alle andere Assenaren. We willen deze beweging doorzetten in de manier waarop Assen wordt bestuurd door het college.