04. Incidentele lasten en baten 2018–2021

Achtergrond

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient de gemeentebegroting te voorzien in een overzicht van incidentele lasten en baten. Inzicht daarin is van belang voor de beoordeling van de soliditeit van de Asser begroting en vanuit die optiek ook noodzakelijk voor het financieel toezicht en de beoordeling van de begrotingspositie door Gedeputeerde Staten. Uitgangspunt is dat de structurele lasten in de begroting gedekt dienen te worden door structurele baten. Dat is ook een van de beoordelingscriteria om voor repressief financieel toezicht in aanmerking te komen.

In augustus 2018 heeft de commissie BBV de notitie ‘structurele en incidentele lasten en baten’ gepubliceerd. Deze notitie zal deel gaan uitmaken van de notitie ‘prospectief inzicht’ die medio 2019 gepubliceerd gaat worden. In die notitie zal worden ingegaan op de verschillende onderdelen die bij het meerjarig financieel inzicht aangereikt worden vanuit het BBV opdat de raad haar autorisatiefunctie op een

adequate wijze kan toepassen. De onderdelen betreffen de kengetallen, resultaatbestemming,

geprognosticeerde balans en de structurele en incidentele baten en lasten.

De zgn. stellige uitspraken en aanbevelingen die de commissie BBV in de notitie over de incidentele lasten baten heeft gepresenteerd treden met ingang van 2019 in werking.

Criteria

Incidentele baten en lasten betreffen de budgetten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. een eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

In de toelichting op het Besluit Begroting en Verantwoording staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar ook gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer dient als hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel.

Ter invulling is in de inventarisatie van incidentele lasten en baten hierna uitgegaan van de volgende criteria:

  • lasten/baten die alleen in het jaar 2019, 2020, 2021 of 2022 voorkomen
  • lasten/baten die zich maximaal gedurende drie jaar voordoen (2019-2021)
  • lasten/baten waarvan de eindigheid vast ligt op basis van raadsbesluit en/of toekenningsbesluit, ook als de looptijd langer is dan drie jaar
  • onttrekkingen en toevoegingen aan reserves met een looptijd korter dan drie jaar

Omvang

Op basis van de criteria hiervoor kan in totaal voor ruim € 0,2 miljoen van het totaal van de in de begroting 2018 opgenomen budgetten als ‘incidenteel’ worden aangemerkt. Bij de baten gaat het om een vergelijkbaar volume. De omvang ervan is met name beïnvloed door de voor 2019 nog geraamde eenmalige middelen inzet in het sociaal domein van € 5,2 miljoen. Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma van het bestuursakkoord ‘Samen duurzaam verder’ een aantal eenmalige budgetten en dekkingsmiddelen.

Op basis van de huidige inzichten neemt de omvang van de incidentele lasten en baten in 2020 weer af. Verder vervallen vanaf 2020 de middelen die in de periode 2014-2018 op projectbasis door de raad voor uitvoering van het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ beschikbaar zijn gesteld. Inzet van incidentele budgetten en dekkingsmaatregelen na 2019 is verder mede afhankelijk van het beleid en de beleidsinvulling in het verdere verloop van de bestuursperiode 2018-2022.

Het totaalbeeld van de incidentele lasten en baten 2019-2022 ziet er, uitgaande van het in de huidige bestuursperiode aanvaarde beleid, als volgt uit:

Overzicht van incidentele lasten en baten begroting 2019-2022

Hierna volgt het overzicht van incidentele lasten en baten begroting 2019-2022

Uitgangspunten; lasten/baten die alleen in 2019 voorkomen (uitleg op basis van BBV-notitie)

  • lasten/baten die alleen in 2020 of 2021 of 2022 voorkomen
  • lasten/baten die zich maximaal gedurende 3 jaar voordoen
  • lasten/baten waarvan de eindigheid vastligt op basis van raadsbesluit en/of toekenningsbesluit ook al is de looptijd langer dan 3 jaar
  • onttrekkingen/toevoegingen reserves met looptijd korter dan 3 jaar (2019 tot en met 2022) 

4 inci1 

4 inci2

 

4 inci3