03. Meedoen in Assen

Intro

3

We investeren in 2019 in de ontwikkeling van problematiseren naar normaliseren. Hulp en ondersteuning bieden wij waar het echt nodig is door snel, toegankelijk en vraaggericht te werken. Hiervoor zetten wij de uitvoering integraal op. Kwaliteit en continuïteit van zorg zijn belangrijk, maar de kosten en uitgaven moeten in balans worden gebracht. Hiervoor sturen wij sterker op aanbieders en het maatschappelijke veld door meer focus op preventie en lichte ondersteuning te leggen en minder op dure specialistische hulp en ondersteuning. Waar mogelijk investeren we in collectieve voorzieningen om de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen.

2019 staat ook in het teken van de voorbereiding een nieuwe aanbesteding van zowel welzijn, Wmo en Jeugdhulp voor de jaren 2020-2023. De evaluatie van de inkoop jeugd en Wmo in het samenwerkingsverband Noord-Midden Drenthe is eind 2018 geëvalueerd. Voor Vaart Welzijn is in het najaar van 2018 een mid term review uitgevoerd. Beide evaluaties leveren input voor de nieuwe aanbestedingsronde, evenals de Cliëntervaringsonderzoeken. Met de grote zorgaanbieders Jeugd wordt begin 2019 een transformatieakkoord gesloten, wat mede de uitgangspunten voor de inkoop bepaalt. Een brede marktconsultatie met zorg en onderwijs maakt deel uit van het proces.

Maatschappelijke resultaten zijn meer en meer de resultante van de samenwerking met sociale partners. De rol van de gemeente is om een goed samenspel te faciliteren tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en hun betrokken maatschappelijke organisaties. Hiermee willen wij de verschillende decentralisaties in samenhang verbinden aan andere beleidsdomeinen zoals het beleid in de wijken, sport, onderwijs en welzijn. Wij starten hiervoor een preventiefonds, waar sociale partners en inwoners gebruik van kunnen maken. Daarnaast sluiten wij in samenwerking met verschillende Drentse gemeenten en sociale partners een aantal transformatieakkoorden. De transformatie wordt gesteund door projecten met financiering via experimenteerruimte.

Highlights

  • Met het transformatieakkoord, het preventiefonds en de inzet van de experimenteerruimte investeren we in de ontwikkeling van problematiseren naar normaliseren.
  • Wij sturen (beter) op de inzet van de diverse aanbieders in Wmo en Jeugdhulp.
  • Alle Assenaren doen gelijkwaardig mee.
  • Assenaren zijn tevreden over hun gezondheid.
  • We zetten vol in op de beheersing van de Nederlandse taal.
  • Wij sturen op de inzet van de diverse aanbieders in Wmo en jeugdhulp, wat begint met het herijken van de prestatieafspraken.
  • We streven er naar dat mantelzorgers op de hoogte zijn van de verschillende vormen van respijtzorg en de toegang tot respijtzorg eenvoudig kunnen vinden.
  • We zetten in op nabijheid van wijkteams en loketmedewerkers door een sterkere gerichtheid op signalen van schuldenproblematiek, laaggeletterdheid en eenzaamheid, het voorkomen van armoede en het uit de schulden raken.

Verdeling van lasten en baten

Lasten €  108,8 miljoen

Baten €  7,5 miljoen

bg18 lasten en baten 03