01. Hoofdlijnen financieel beleid

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de beleidslijnen en spelregels die we in ons financieel beleid en bij de samenstelling van de begroting en meerjarenprognose hanteren. We geven uitleg over het resultaat van de begroting 2019, de meerjarencijfers, en over de belangrijkste achtergronden daarvan.

We lichten de opbouw en het verloop van de gemeentelijke reservepositie toe, en besteden aandacht aan de meerjarige opbouw en omvang van de uitkering uit het gemeentefonds. Verder bevat dit hoofdstuk de informatie en de financiële overzichten die op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in de financiële stukken gepresenteerd moeten worden. Deze dienen ter verbetering van het financiële inzicht in, en de transparantie voor, de raad.

Beleidslijnen en spelregels

Het financiële beleid van de gemeente Assen is gericht op duurzaamheid, stabiliteit en continuïteit. We zorgen voor jaarlijks sluitende begrotingen en een solide reservepositie. Er is ruimte om financiële tegenvallers die zich in de beleidsuitvoering voordoen op te vangen. We wegen voor beleidsuitvoering de benodigde inzet van middelen in totaalverband af.

In de verdere uitvoering van het financiële beleid staan de volgende beleidsdoelen centraal:

 • Besteding en beheer van gemeenschapsgeld is zorgvuldig, efficiënt, transparant en resultaatgericht.
 • Er is sprake van duurzaam evenwicht tussen lasten en baten waarbij de lasten op evenwichtige wijze gespreid worden over de huidige en toekomstige generaties.
 • Het financieel beleid, het beheer van de middelen en de administratie voldoen aan eisen die wet- en regelgeving daaraan stellen.
 • Er is sprake van repressief financieel provinciaal toezicht.
 • De presentatie van het te voeren beleid en van de daarvoor in te zetten middelen is eenduidig en transparant.
 • Er is actueel inzicht in de risico’s die de financiële positie van de gemeente kunnen bedreigen.
 • Het gemeentelijk weerstandsvermogen is op peil en voldoet aan de daarvoor vastgestelde normering.
 • Niet of niet langer voor beleidsuitvoering benodigde middelen vloeien terug naar de algemene middelen en/of naar de algemene reserve.
 • Onderhoudsvoorzieningen zijn afgestemd op en toereikend voor, actuele en toekomstige onderhoudsopgaven.
 • De tarieven van de belastingen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.
 • De tarieven voor de overige gemeentelijke heffingen en rechten (leges) zijn maximaal ‘kostendekkend’.
 • De uitkeringen uit het gemeentefonds sluiten aan bij circulaires van het miniserie van Binnenlandse Zaken.
 • Er is continu inzicht in de liquiditeitspositie en de financieringsbehoefte.
 • De gemeentelijke grondexploitatie is financieel zelfstandig.
 • De beleidsuitvoering in het sociaal domein verloopt binnen de daarvoor van het Rijk overkomende middelen.
 • Er is sprake van een gezonde op de gemeentelijke opgave afgestemde schuldpositie.
 • Het aantrekken en/of uitzetten van financieringsmiddelen geschiedt efficiënt, risicomijdend en uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak.

Voor het overige geven we de in de uitvoering van het beleid uitvoering aan de financiële spelregels uit de paragraaf ‘Het geld van Assen’ van het bestuursakkoord ‘Samen duurzaam Verder 2018-2022’. Die luiden als volgt:

 • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
 • Alleen nieuwe investeringen/projecten als er sprake is van een sluitend dekkingsplan.
 • Uit het oogpunt van flexibiliteit vindt middeleninzet voor nieuw beleid alleen op projectbasis plaats. Voor continuering is altijd een nieuw besluit nodig en is altijd beleidsevaluatie vereist.
 • We willen bestaande budgetten zoveel mogelijk ontschotten voor een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven.
 • Overschrijdingen worden opgevangen binnen het betreffende beleidsterrein. Als er sprake is van (andere) meevallers binnen het beleidsterrein, dan zijn deze in te zetten als compensatie voor deze overschrijdingen.
 • Meevallers worden niet ingezet voor nieuw beleid.
 • Rijkskortingen op specifieke uitkeringen worden in beginsel opgevangen binnen het betreffende beleidsterrein.
 • We streven ernaar om de onroerendzaakbelasting (OZB) niet te verhogen, met uitzondering van de inflatiecorrectie.
 • De gemeentelijke dienstverlening is kostendekkend.
 • Tegenvallers in grondexploitaties vangen we op door lopende grondexploitaties te optimaliseren of te versoberen.