Paragrafen in de programmabegroting

De programmabegroting 2018 bevat zeven beheersmatige paragrafen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s op één onderwerp.