07. Vastgoed en grondbedrijf

Intro

7

Het gemeentelijk vastgoed en grondbedrijf dient ter ondersteuning van het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de andere begrotingsprogramma’s.

Er vindt continu een afweging plaats tussen de vraag vanuit maatschappelijke partijen en het beschikbare gemeentelijke vastgoed. Ook worden er stappen gezet voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille door het opstellen van een masterplan Verduurzamen en het voorbereiden en vanaf 2019 in uitvoering brengen van zes pilotprojecten.

De begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf is aangepast op basis van het bestuursakkoord 2018, met aandacht voor Kloosterveen, Havenkwartier, Veemarktterrein, Toeristisch Recreatieve Zone en onze bedrijventerreinen zoals Messchenveld en Assen-Zuid.

Highlights

  • Er vindt een herijking plaats van de nota Sportaccommodaties in Assen 2008-2025.
  • Het masterplan Verduurzaming vastgoed wordt in 2019 opgesteld.
  • We maken een aanvang met de verduurzaming van zes pilotprojecten.
  • De taakstellende structurele bezuiniging van de bestuursopdracht vastgoed wordt in 2019 behaald.
  • We komen met nieuwe bestemmingsplannen voor Kloosterakker, het plan Asselyn (woningbouw Veemarkt) en entreezone van het werklandschap Assen-Zuid.

 

Verdeling van lasten en baten

Lasten € 40,6 miljoen

Baten € 28,0 miljoen

bg18 lasten en baten 07